Adatvédelmi Irányelvek

Hatálybalépés: 2020.08.08.

 1. A tájékoztató tárgya

Jelen tájékoztatóban a Mewocont Kft. (továbbiakban: Adatkezelő; cégünk) nyilatkozik, miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a www.mewocont.hu felhasználóiról, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja esetlegesen harmadik felek rendelkezésére feldolgozásra.

 1. Fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Adatkezelőnek minősül például a Mewocont Kft.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelésnek minősül, például amikor hírlevelet küldünk Önnek, vagy amikor nyereményjátékunkra jelentkezik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt. amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.

Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet.

Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videofelvétel is.

Felhasználó: a www.mewocont.hu honlap látogatói.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).

Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), pályázat lebonyolításával kapcsolatban (pályázó), stb.

 1. Alkalmazott jogszabályok

Cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 1. Adatkezelő

Cégnév: MewoCont Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6500 Baja, Kígyó u. 9.
Cégjegyzékszám: 03 09 125954
Adószám: 24265777-2-03
Képviselő: Kalmár Balázs (ügyvezető)
Elérhetőség: iroda@mewocont.hu; +36 (30) 437 6388
Honlap: www.mewocont.hu

A Mewocont Kft. tárhely-szolgáltatója

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Weboldal: www.mhosting.hu

 1. Általános rendelkezések

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó hozzájárulását az előírások szerint, figyelmüket az adatkezelés tényére felhívva kérjük, ahhoz önkéntes módon járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, targetálás, push értesítések küldése, statisztikák készítése, online HR-menedzsment

Adatkezelés módja: automatikus és nem automatikus

 1. Kezelt személyes adatok köre

Ha a felhasználó a www.mewocont.hu honlapot látogatja, és hozzájárulását adja az adatkezeléshez, az adatkezelő (vagy az általa használt adatfeldolgozó) jogszerűen kezdheti meg a releváns és szükséges adatok gyűjtését.

Az érintettek önkéntesen a következő adataikat adják meg a www.mewocont.hu honlap használata közben (amely az adott funkciók használatához elengedhetetlen):

a, az űrlap, chat és más promóciós szolgáltatások használatánál olyan adatok begyűjtése történhet meg, mint: teljes név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, önéletrajz (és az abban szereplő minden adat), kuponkódok, és az üzenetküldés céljai,

b, statisztikai céllal a külső adatkezelő(k) olyan adatokat gyűjtenek és kezelnek, mint látogatók száma, látogatás hossza, megtekintett oldalak, használt operációs rendszer és böngésző, lokalizációs adatok stb.

 1. Külső szolgáltatók, külföldre továbbított adatok, adatfeldolgozók

A www.mewocont.hu webhelyen az érintettek által aktív vagy passzív módon megadott információkat az adatkezelő harmadik félnek továbbíthatja feldolgozásra. Az adatkezelő a www.mewocont.hu honlapon megadott adatok feldolgozásához a következő külső szolgáltatókat veszi, illetve veheti igénybe:

Facebook Customer Chat
Tulajdonos: Facebook Inc.
Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, U.S.NIF: B-98767551
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/

Automatizált marketing szolgáltató (ActiveCampaign)
Tulajdonos: ActiveCampaign, LLC
Székhely: 1 North Dearborn Street, 5th floor Chicago, IL 60602
Adatkezelési tájékoztató: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

 

Statisztikai, illetve marketing célú adatgyűjtő és szolgáltatók

Google Marketing Platform
Tulajdonos:  Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.
Adatkezelési tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Facebook Pixel szolgáltatás
Tulajdonos: Facebook Inc.
Székhely:1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, U.S.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/

Push értesítés küldő szolgáltató (OneSignal.com)
Tulajdonos: OneSignal Inc.
Székhely: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, U.S.
Adatkezelési tájékoztató: https://onesignal.com/privacy_policy

 

 1. Süti szabályzat

A látogatókat minden esetben tájékoztatjuk arról, hogy a www.mewocont.hu böngészése közben sütiket helyezünk el a számítógépén a weboldal helyes működése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai adatgyűjtés céljából. Az elfogadás után is bármikor módosíthatóak a beállítások a láblécben lévő „Süti beállítások” gombon, ahol a tárolt sütikről is bővebb tájékoztatás tekinthető meg.

A munkamenet sütik a munkamenet végén automatikusan törlésre kerülnek, az állandó sütik érvényességük lejárta után törlődnek. A látogatók a sütiket bármikor törölhetik a böngészőjükből, ennek módját a használt böngésző súgójában megtalálhatja.

Típus Leírás Cél Érvényesség
Feltétlenül szükséges sütik Olyan sütik, amelyek a honlap alapvető működéséhez elengedhetetlenek. Honlap működésének biztosítása Egyedi
Funkcionális sütik A Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatásokat használja anonim információk gyűjtésére, mint például az oldal látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. visszatérő látogatók. Új session-ök és látogatók azonosítása Egyedi
Kiegészítő sütik nem alapvető fontosságú, de az oldalon használt szolgáltatások által generált sütik szolgáltatás színvonalának növelése Egyedi
 1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelésre továbbított adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Külső szolgáltatók esetén az időtartam eltérő lehet.

 1. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A kérelem benyújtási helye: marketing@mewocont.hu e-mail címen, amelyben fel kell tüntetni: a kérelem feladóját, a kérelem célját (tájékoztatás, helyesbítés, törlés).

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Jogorvoslat

Kérjük tisztelt látogatóinkat, amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet az Adatvédelmi és Információs Hatóságtól:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ügyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 1. A tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.mewocont.hu/adatvedelem weboldalon történik.

Utoljára módosítva: 2020.08.07.